Sledujte nás na Facebooku

Co chceme pro lepší Beroun?

 • 1)

  Kvalitní infrastrukturu

  Budeme do správy města zavádět prvky moderních technologií. Sladíme potřeby dopravy s potřebami obyvatel města Berouna. Postaráme se o dostatečný počet parkovacích míst, která však nebudou budována na úkor městské zeleně.

  Chcete vědět víc?

  V Berouně budou v budoucnu přibývat automobily, s růstem obyvatel se předpokládá nárůst až o čtyři tisíce vozidel. Ulice však nejsou nafukovací. Bude to tedy klást obrovské nároky na rozvoj instrastruktury a na efektivitu jejího využívání.

  Kromě jiného tedy především:

  • Provedeme revizi využívání stávajících linek městské hromadné dopravy a navrhneme takové úpravy, které budou více motivovat občany k jejímu využívání.
  • Zavedeme moderní technologie do systému parkování a budeme tak průběžně sledovat využívání parkovacích ploch, zejména v centru města. Prosadíme pružné sazby za parkování, které budou odrážet reálné využití v jednotlivých dnech a hodinách.
  • Včasnou a asertivní komunikací s developery zajistíme vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro stávající i nové rezidenty tak, aby jimi nebyl umenšován veřejný prostor.
  • Dořešíme projekt berounského obchvatu.
  • Chceme řešení, která skutečně slouží lidem, a nikoliv komunálním politikům jako pomník jejich aktivity.
  • Odmítáme násilnou separaci jednotlivých účasníků provozu, zejména nesmyslné převádění cyklistů na vyhrazené stezky zřízené na chodnících, které ve skutečnosti bezpečnost provozu spíše snižují.
 • 2)

  Svobodu podnikání

  Zrušíme nesmyslné regulace, jimiž radnice šikanuje produktivní malé a střední podnikatele. Podnikatelé mají především pracovat pro své zákazníky, nikoliv uspokojovat vrtochy byrokratů.

  Chcete vědět víc?

  Malí a střední podnikatelé vytvářejí život ve městě. Mají velký podíl na tom, zda město vzkvétá nebo nevzkvétá. Chceme, aby mezi městem a podnikateli zavládla atmosféra partnerství, namísto současné atmosféry nedůvěry a neustálé hrozby úřední šikanou.

  Kromě jiného tedy především:

  • Zrušíme regulace omezující provozní dobu podniků (a zároveň posílíme funkci městské policie, která se má starat o pořádek ve městě).
  • Zavedeme transparentní řád do systému povolování zahrádek před restauracemi a schvalování venkovní reklamy. Jediným smysluplným kritériem pro regulaci takového druhu je objektivní zásah do veřejného prostoru.
  • Nebudeme omezovat podnikatelské příležitosti a bránit vstupu do oblasti, jakou je například poskytování hromadné dopravy. Věříme, že konkurence je hlavním prostředkem pro zlepšení kvality služeb.
  • Výstavba a rozvoj infrastruktury se již nebude dít bez ohledu na fungování malých podniků a živností. Omezení dopravy, které s sebou výstavba a údržba infrastruktury nutně nese, již více nesmí poškozovat podnikatele ani jejich zákazníky.
 • 3)

  Péči o veřejnou zeleň

  Zaměříme se na rozvoj a péči o veřejnou zeleň, která je klíčová pro snižování prašnosti ve městě a teploty v ulicích v letních měsících. Beroun a jeho občané si zaslouží skutečný městský park.

  Chcete vědět víc?

  Beroun má dlouhodobě, kvůli své poloze, problém s prašností. Tento problém se prohlubuje v horkých letních měsících. Polohu města nezměníme, můžeme však vybudovat moderní urbanistické prvky, které prašnost prostředí účinně snižují.

  Kromě jiného tedy především:

  • Provedeme důkladnou revizi smluv s firmou zajišťující technické služby. Údržba městské zeleně se musí provádět na patřičné odborné úrovni.
  • Navrhneme revitalizaci okrajových i centrálních částí města s ohledem na budování atraktivních prvků městské zeleně.
  • Poskytneme příležitost mladým architektům a studentům městské architektury, kteří pozorně sledují současné trendy.
  • Dáme do pořádku prostor před Hvězdou.
  • Připravíme se na to, že letošní vlna veder se může v dalších letech stát pravidlem, a přizpůsobíme tomu péči o veřejnou zeleň i výstavbu dalších prvků veřejné zeleně.
  • Vybudujeme skutečný městský park a zabráníme dalšímu nerozumnému růstu parkovacích ploch na úkor zeleně a travnatých ploch.
 • 4)

  Správu, která neobtěžuje

  Budeme bojovat za zrušení poplatků, jimiž město v podstatě podruhé zdaňuje své občany. Zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem. Otevřeme radnici lidem.

  Chcete vědět víc?

  Jak známo, město získává velkou část prostředků z tzv. rozpočtového určení daní. Všechny daně, které občané a firmy platí ze svého příjmu, jdou zčásti na vládní výdaje, zčásti do rozpočtu měst, kde daná osoba své příjmy daní. Chceme-li se pokusit definovat něco jako veřejné služby, nejlepší definicí je asi služba, která nemůže být poskytována trhem a vykazuje co nejmenší míru exkluzivity. Takovou službou může být např. svoz odpadů nebo zřízení parkovacích ploch. Podle našeho názoru si občané již tyto služby zaplatili ze svých daní, a vypisuje-li město na ně další poplatky, jde ve své pravé podstatě o dvojí zdanění. To odmítáme. Chceme, aby se město chovalo k občanům férově.

  Kromě jiného tedy především:

  • Zrušíme nadbytečné poplatky a zrevidujeme výdaje města tak, aby byly prostředky získané pomocí rozpočtového určení daní vynakládány efektivně.
  • Maximum komunikace občana s úřady převedeme na online. Zároveň však nebudeme ztěžovat pozici lidem, kteří informační technologie používat nechtějí nebo nemohou.
  • O jednáních zastupitelstva budeme informovat s dostatečným předstihem a viditelně.
  • Budeme včas informovat o chystaných vyhláškách a usneseních tak, aby se k nim mohla veřejnost vyjádřit.
  • Provedeme audit současných webových stránek města, zda vyhovují současným informačně-technologickým trendům a požadavkům na přístupnost (Blind-Friendly Web, novela Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, WCAG).
  • Otevřeme Radniční listy i opozičním a alternativním stanoviskům a názorům občanů. Radničním listům se už nikdy nesmí přezdívat “Radniční samochval”.
 • 5)

  Bezpečnost a pořádek

  Chceme městskou policii, která bude dohlížet na bezpečí pořádek v ulicích a nikoliv jen nasazovat botičky a rozdávat pokuty za parkování. Strážníci budou vidět i jinde než jen v centru města.

  Chcete vědět víc?

  Městská policie zde nemá dobrou pověst. Není to vina strážníků, ale jejich představených. Pokud mají mít městští strážníci nějakou úctu a vážnost, musíme jim umožnit dělat skutečně to, co strážníci dělat mají: starat se o bezpečnost a pořádek. Domníváme se, že právě proto se lidé k policii hlásí. Nikoliv proto, aby prostřednictvím pokut naplňovali městskou pokladnu.

  Kromě jiného tedy především:

  • Dostaneme strážníky z jejich aut a postaráme se, aby více chodili pěšky jako pochůzkáři, případně jezdili na kole.
  • Banální prohřešky, jako je např. špatné parkování, budeme řešit technologickými prostředky, nikoliv plýtváním času strážníků.
  • Zajistíme dostatek strážníků i v problémovějších částech města a v problémových hodinách. Zvýšíme jejich počet. Postaráme se o to, aby jejich práce byla dobře zaplacena – a aby tomu odpovídala i jejich kvalifikace, zkušenosti a pracovní nasazení.
  • Postaráme se o to, aby velitel městské policie komunikoval přímo s občany a jeho pozice tak byla více veřejně exponovanou. Velitel městské policie nemá být úředník.
  • Pokuty již nadále nebudou plánovanou položkou městského rozpočtu.
  • Zabráníme vzniku vyloučených lokalit a akumulaci tzv. nepřizpůsobivých osob.
  • Provedeme důkladnou revizi programů a výdajů na prevenci výskytu tzv. sociálně patologických jevů. Domníváme se totiž, že většina těchto programů nemá za cíl cokoliv řešit, ale poskytnout dostatek práce sociálním pracovníkům.
  • Zahájíme dialog s charitativními organizacemi (např. Farní charita) o tom, jakou formu by jejich činnost měla mít. Dobročinnost se nesmí dít na úkor občanů města.
 • 6)

  Kvalitní a pestré školy

  Zasadíme se za udržení dostatečné nabídky míst v mateřských a základních školách. Nebudeme házet klacky pod nohy aktivním lidem, kteří přijdou s projektem alternativního vzdělávání, ať už jde o školy Montessori či Waldorfské, nebo svobodné školy typu Sudbury Valley nebo Summerhill.

  Chcete vědět víc?

  Zejména tedy:

  • Budeme pokračovat v rozšiřování kapacity školek a vyjednávat s developery o výstavbě školek tam, kde se počítá s navýšením počtu obyvatel.
  • Budeme maximálně vycházet vstříc zřizovatelům alternativních škol a školek.
  • Zajistíme bezpečnou dopravu dětí do základních škol.
 • 7)

  Otevřenou a transparentní radnici

  Přejeme si pro Beroun zastupitele, kteří se po volbách nezavřou za dveřmi radnice. Budeme s vámi komunikovat a ptát se na váš názor - koneckonců tak jsme začali naši letošní volební kampaň. Zasadíme se o zpřehlednění a modernizaci webových stránek města. Odstraníme klientelismus z financování oblastí jako je kultura či sport.

  Chcete vědět víc?

  V Berouně se traduje jedna starobylá pověst. V historické budově radnice straší skřítek jménem Klepáček, který se projevuje hlasitým klepáním, když se na radnici děje nějaká nepravost a nespravedlnost. Přejeme si, aby naše radnice dobře fungovala, a byla dobrým služebníkem. Aby všechny prostředky byly vynakládány účelně, bez kamarádšoftů, bez klientelismu.

  Kromě jiného tedy především:

  • Zamezíme dalšímu nafukování městského úřadu a tím i zbytečné byrokracie. Chceme malý a levný úřednický aparát.
  • Posvítíme si na činnost příspěvkových organizací a ty, u nichž to půjde, převedeme na neziskové organizace (spolky, nadace či obecně prospěšné společnosti).
  • V oblasti financování sportu či kultury zavedeme voucherový systém, který zprůhlední finanční toky a odstraní klientelismus a korupci.
  • Odkryjeme vazby vedení města na soukromé firmy. Provedeme revizi stávajících smluv.
  • Napravíme protiprávní praxi při správě parkovacích ploch firmou zajišťující pro město technické služby.
 • 8)

  Rozumné investice, nikoliv samoúčelné projekty

  Zabráníme zbytečnému utrácení peněz za projekty, jejich objektivní smysl je přinejmenším diskutabilní, či dokonce způsobuje občanům města či podnikatelům problémy. Příkladem může být např. pěší zóna v Palackého ulici nebo cyklostezka podél Plzeňské ulice končící před zastávkou U Slunce. Veřejné investice nemají být oslavnými pomníky pro komunální politiky, pouhou položkou, kterou si politik odškrtne ze seznamu, aby ukázal svoji angažovanost, ale jediným kritériem kvality musí být účelnost a reálné zlepšení života občanů Berouna.

  Chcete vědět víc?

  Kromě jiného tedy především:

  • Budeme včas a transparentně informovat o investičních záměrech města a zapojíme občany města do rozhodovacího procesu.
  • Účelnost bude hlavním kritériem při schvalování investičních projektů.
  • Zaměříme se na rozvoj dosud opomíjených částí města Berouna. Zrevitalizujeme prostor před Hvězdou, dáme do pořádku koupaliště.
  • Chceme rozumné a udržitelné využívání evropských dotací.
  • Vytvoříme prostor pro realizaci místních komunitních projektů zaměřených na rozvoj a údržbu městských částí.
 • 9)

  Racionální vodní hospodářství

  Vyřešíme systém akumulace srážkových vod a proces dočištění odpadních vod pro zavlažování městské zeleně. Dohlédneme na to, aby i v dlouhodobých období sucha byl Beroun zeleným městem a nabízel příjemné klima pro život.

  Chcete vědět víc?

  Sice máme letošní horké léto za sebou, ale připomnělo nám, že voda je drahá surovina, a musíme se s ní stále učit hospodařit. V posledních letech proběhla výstavba kanalizací ve většině částí města Berouna. Kanalizace mají ale za následek zrychlený odtok srážkové vody z celého území města, která je ta odváděna zrychleným režimem do Berounky. Chybějící závlaha je prováděna pitnou vodou. Tento stav je neudržitelný.

  Především tedy:

  • Zahájíme zřizování retenčních nádrží a drobných vodních ploch, které budou zadržovat srážkovou vodu na území města a v během bezsrážkových období budou sloužit jako rezervní zdroj vody k závlaze.
  • Ve spolupráci s odborníky prověříme možnost zavedení dalšího stupně čištění odpadních vod s cílem zpomalit odtok vody do Berounky
  • Necháme vypracovat studii a realizaci podpovrchového zavlažování zelených ploch.
 • 10)

  Dopravu, která skutečně slouží

  Vytvoříme systém nadstavby veřejné dopravy. I z okrajových částí města se musí děti dostat do školy bezpečně a včas. Zajistíme obslužnost v rámci města takovým způsobem, aby městská hromadná doprava začala více plnit individuální potřeby Berouňáků i návštěvníků města.

  Chcete vědět víc?

  Kromě jiného tedy především:

  • Zajistíme spojení do okrajových částí Berouna, aby občané mohli použít městskou dopravu i ve večerních hodinách
  • Upravíme provoz MHD a zajistíme návaznost linek mezi nádražími a dopravními uzly
  • Zahájíme přípravu provozu úsporných a efektivních minibusů

Kontakty