Jak zachránit občanům města peníze před klientelismem a korupcí?

Rozdělování peněz na kulturu či sport je jedním z nejpalčivějších problémů současné komunální politiky. Proč? Protože systém přerozdělování peněz ve městech a na obcích je prostředím, v němž nevyhnutelně bují korupce a klientelismus. Sama povaha systému k tomu směřuje. Jestliže chceme, aby město dotovalo sport či kulturu, je třeba do systému dotací vnést pořádek a spravedlivý přístup. Radikálně jej změnit. Namísto kamarádšoftů mezi úředníky, politiky a příjemci dotací zapojit daleko důležitější element: občana.

Jak toho dosáhnout? Nabízí se zde poukázkový neboli voucherový systém. Jeho cílem je omezit přerozdělování prostředků prostřednictvím účelových dotací a zajistit transparentní a spravedlivé financování. Voucherový systém je mnohem lepší a efektivnější alternativa financování bez rizika korupce.

Poukázkový systém má kromě jiného jednu zásadní výhodu: současná škála zájmové, kulturní či sportovní činnosti je tak široká, že je takřka mimo schopnosti úředníků či komunálních politiků objektivně určit, co si vlastně zaslouží dotaci a jaké výše by taková dotace měla dosahovat. Poukázkový systém pomáhá lidem financovat i takové aktivity, které by se sice neuživily na tržní bázi, ale zároveň jsou mimo zorné pole nebo zájem komunálních politiků. V konečném důsledku tak posilují komunitní život ve městě a jeho pestrost.

Voucherový systém může zahrnovat např. poukázky pro děti a mládež do 18 let určené pro spolufinancování sportu či zájmové činnosti, další formou mohou být vouchery pro seniory od důchodového věku použelné zejména pro oblast kultury. Další formou jsou pak univerzální vouchery pro všechny obyvatele města bez ohledu na věk, které lze zavést v poslední fázi, poté, co se osvědčí předchozí formy poukázkového systému. Organizacím, které se do voucherového systému zapojí, pak město proplácí finanční prostředky na základě vyúčtování poukázek a vystavení faktury.

Je třeba upozornit, že nejde o nějaký teoretický experiment. V našem okrese je voucherový systém rozvíjen v městysu Liteň; tamní projekt lze pokládat za modelový příklad pro zavedení voucherového systému pro relativně malý počet obyvatel. Tento systém lze jako princip použít pro jakkoliv velké město – větší počet zapojených obyvatel je vyvážen větším množstvím peněz v rozpočtu a větší škálou aktivit, které lze do voucherového systému zapojit.

Má systém voucherů na kulturu či sport nějaké nevýhody? Ano, jednu obrovskou: pro politiky a jejich kamarády, kteří se chtějí snadno a levně přiživovat na městském rozpočtu. Pro ostatní, tedy pro ty, kteří si přejí, aby byly městské prostředky rozdělovány transparentně a spravedlivě, jsou důsledky zavedení voucherového systému jen dobré.