Kvalitní infrastruktura pro LEPŠÍ BEROUN

Budeme do správy města zavádět prvky moderních technologií. Sladíme potřeby dopravy s potřebami obyvatel města Berouna. Postaráme se o dostatečný počet parkovacích míst, která však nebudou budována na úkor městské zeleně.

V Berouně budou v budoucnu přibývat automobily, s růstem obyvatel se předpokládá nárůst až o čtyři tisíce vozidel. Ulice však nejsou nafukovací. Bude to tedy klást obrovské nároky na rozvoj instrastruktury a na efektivitu jejího využívání.

Kromě jiného tedy především:

  • Provedeme revizi využívání stávajících linek městské hromadné dopravy a navrhneme takové úpravy, které budou více motivovat občany k jejímu využívání.
  • Zavedeme moderní technologie do systému parkování a budeme tak průběžně sledovat využívání parkovacích ploch, zejména v centru města. Prosadíme pružné sazby za parkování, které budou odrážet reálné využití v jednotlivých dnech a hodinách.
  • Včasnou a asertivní komunikací s developery zajistíme vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro stávající i nové rezidenty tak, aby jimi nebyl umenšován veřejný prostor.
  • Dořešíme projekt berounského obchvatu.
  • Chceme řešení, která skutečně slouží lidem, a nikoliv komunálním politikům jako pomník jejich aktivity.
  • Odmítáme násilnou separaci jednotlivých účasníků provozu, zejména nesmyslné převádění cyklistů na vyhrazené stezky zřízené na chodnících, které ve skutečnosti bezpečnost provozu spíše snižují.

Zpět